Lapsevanemate poolt kaetava osa määr kuus on alates 1. jaanuarist 2020 – 71.25 €.

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete

munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr ja Tallinna Haridusameti juhataja 

käskkiri 22.12.2015 nr 1.-2/775.

Osalustasu tuleb tasuda sõltumata lapse kohalkäimisest. Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest,

mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud. Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest 

kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul,

kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste

elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse,

milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

Kahe lasteaialapse puhul kohatasuvabastuse taotluse jaoks peate minema Haridusosakonna portaali info.haridus.ee/lasteaiakoht ja täitma vorm (https://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasuvabastuse-taotlused-munitsipaallasteaias), digitaalselt allkirjastada ja saatma lasteaia direktorile muhu@muhula.edu.ee

Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga. Vanematel on võimalik lasteaiatasu maksmisel taotleda toetustTäpsematest tingimustest loe siit.

Toidutasu sõimerühmas on 1,68 € ja aiarühmas on 2,14 € päevas. Alus: Tallinna Muhu Lasteaia
hoolekogu 23.01.2020 koosoleku otsus nr 1.

 

Vastuvõtt lasteaeda

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on

märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse

direktorile kohapeal või e-postiga. Lasteaedade järjekorra valikuid saab muuta, kuid uue valiku

tegemine tähendab mõne eelneva valiku tühistamist ja uue vastuvõtutaotluse esitamist lasteasutusse.

Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse

lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumit lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse

ja Tallinna Haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse vabas vormis hiljemalt

kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma lapse toidutasu kuni lapse lasteasutusest

väljaarvamise kuupäevani ja vanema poolt kaetava osa.

Isikuandmete töötlemine

Asutuses on tagatud isikuandmetega seotud teabe kogumine ja töötlemine vastavalt Isikuandmete kaitse

Seadusega kehtestatud nõuetele. Toimub teabe edastamine lastekaitse või sotsiaaltöö ametnikule,

kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse

või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

Tallinna Muhu Lasteaia hoolekogu koosseis

1. Jelena Natalova 1. rühma lapsevanem

2. Oksana Uljassova, 3 rühma lapsevanem

3. Viktoria Stepanova, 4. rühma lapsevanem

4. Nadezda Tjutrjumova 5. rühma lapsevanem

5. Katrina Jurgenovskis, 6. rühma lapsevanem

6. Elena Motrichuk, 7. rühma lapsevanem

7. Kristina Vasylkivska, 8 rühma lapsevanem

8. Aleksandra Filimonenkova, 9. rühma lapsevanem

9. Viktoria Naumova, 10. rühma lapsevanem

10. Maria Popova 11. rühma lapsevanem

11. Jekaterina Umnikova, 12 rühma lapsevanem

Ruumide rent

Saali kasutamine tööpäevadel 1 tund (60 min) — 6 €. Alus: Tallinna Haridusameti juhataja 08.06.2010

käskkiri nr 1-2/319.

Jõustunud kohtulahendid

http://www.tallinn.ee/est/haridus/Joustunud-kohtulehandid

Avalikud konkursid

Hetkel avalikke konkursse ei toimu.

 

Huviringid 2021-2022 õ.a.

 • Eesti keel
 • Robootika
 • Digimatemaatika
 • Inglise keel
 • Joonistamine (juhendaja N. Kiseljova)
 • Joonistamine (juhendaja T. Skvortsova)
 • Peotants
 • Karate
 • Jalgpall ARARAT
 • OFP SINTAI

Projektid 2021-2022 õ.a.

 • Ma olen sinuga – Loomade varjupaik, Muhu Perepaev, Vapruse Karp, Jõululaat.

 • Kõrvitsapidu – Loomaaed

 • Suukool

 • Hei, loodus (Roheline Lasteaed)

 • Tervist edendav Lasteaed

 • Kiusamisest vaba Lasteaed

 • Lasnamäe LOV „ Ma oskan seda“

 • Tallinna marathon – Jooks

 • Kannutiaia Teatrifestival

 • Spordipäev „Liikumise nädal“

 • Eesti Keele ilus kõla

 • HITSA – ProgeTiiger

 • Laste loomingufestivasl “Balti Noodid”

 • Talvine Kaleidoskoop